Ερευνητικά Έργα

NEUROMATH
Τίτλος Έργου:
Advanced Methods for the Estimation of Human Brain Activity and Connectivity (NEUROMATH)
Συμμετέχοντες: 
Επιλεγμένα εργαστήρια των παρακάτω Ευρωπαϊκών χωρών: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Switzerland, Turkey, and United Kingdom.
Ο κύριος στόχος της έργου είναι να αυξηθεί η γνώση σχετικά με τις μαθηματικές μεθόδους που μπορούν να εκτιμήσουν τη δραστηριότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου με μη επεμβατικές νευροηλεκτρικές και αιμοδυναμικές μετρήσεις. Το NEUROMATH στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου στον τομέα της νευροεπιστήμης, ο οποίος θα αποτελέσει αναφορά στην Ευρώπη και θα συμβάλει στην επιστημονική ανάπτυξη του τομέα. INTERMED
Τίτλος Έργου:
An Integrated Broadband Telecommunication Pilot Telecervices-platform for Improving Health Care Provision in the Region of Mediterranean - INTERMED
Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση μίας πιλοτικής ευρυζωνικής τηλεπικοινωνιακής πλατφόρμας στην περιοχή της Νοτιο-ανατολικής Μεσογείου. Μέσω της πλατφόρμας θα παρέχονται υπηρεσίας υγείας στους κατοίκους και ταξιδιώτες απομονωμένων περιοχών της Μεσογείου, καθώς και σε επιβατικά πλοία που ταξιδεύουν σε αυτή. Οι υπηρεσίες θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και θα ενισχύουν το αίσθημα ασφαλείας σε κατοίκους και ταξιδιώτες μέσω της τηλε-συνεργασίας, τηλε-παρακολούθησης, τηλε-διάγνωσης και απομακρυσμένης εκπαίδευσης. EMedIT
Τίτλος Έργου:
East Mediterranean Cohesion on Information and Telecommunications (EMedIT)
Στα πλαίσια του EMedIT θα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης φορέων, όπως τηλεπικοινωνιακές ρυθμιστικές αρχές, υπουργεία, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, πανεπιστήμια κ.λπ., χωρών της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης σε θέματα σχετικά με την Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Συγκεκριμένα, στόχοι του έργου είναι: i) η προώθηση εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ii) η υποστήριξη δημόσιων φορέων σχετικά με το τρόπο χρήσης νέων ΤΠΕ και iii) η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων μεταξύ των διαφόρων τοπικών αρχών/δημόσιων φορέων που συμμετέχουν στο έργο και δραστηριοποιούνται σε θέματα ΤΠΕ.Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύου τηλεϊατρικής για απομακρυσμένες περιοχές στο Αιγαίο και την Κύπρο
Τίτλος Έργου:
Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύου τηλεϊατρικής για απομακρυσμένες περιοχές στο Αιγαίο και την Κύπρο
Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεϊατρικής με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειας, με έμφαση σε καταστάσεις επείγουσας ιατρικής φροντίδας. Οι υπηρεσίες θα βασίζονται σε τεχνολογίες που επιτρέπουν τη συλλογή και μετάδοση διαγνωστικά σημαντικών βιοσημάτων (Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Αρτηριακή Πίεση, Οξυμετρία, Θερμοκρασία), τη συλλογή και μετάδοση σήματος Video ή σειράς εικόνων του ασθενή. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τηλεδιάγνωση, ιατρική υποστήριξη από μεγάλες αποστάσεις και παροχή συμβουλών σε απομακρυσμένες μονάδες παροχής ιατρικής βοήθειας (ασθενοφόρα, αγροτικά κέντρα υγείας, επαρχιακοί γιατροί κ.λπ.) από ειδικευμένους ιατρούς με έδρα σε περιφερειακό νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο.Micro2DNA
Τίτλος Έργου:
Micro2DNA: Integrated polymer-base microfluidic micro system for DNA extraction, amplification, and silicon-based detection
Συμμετέχοντες: 
IIntracom (Ελλάδα), Tyndall (Ιρλανδία), Leti (Γαλλία), Forth (Ελλάδα), NTE (Ισπανία), Sensl (Ιρλανδία), Sciona (Ηνωμένο Βασίλειο), NTUA (Ελλάδα), NCSR (Ελλάδα), Oxford University (Ηνωμένο Βασίλειο), Charles University (Τσεχία).
Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου πρόκειται να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο μικρο-σύστημα κατάλληλο για την ανάλυση του DNA βιολογικών δειγμάτων. Το σύστημα θα βασίζεται στο συνδυασμό πυριτίου και πολυμερών σε μια φορητή μικρο-συσκευή χαμηλού κόστους. Η συσκευή θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής του DNA από βιολογικά δείγματα, πολλαπλασιασμού με την τεχνική PCR, ανάμιξης των απαραίτητων αντιδραστηρίων και τελικά, εξαγωγής πληροφορίας για το DNA του δείγματος με χρήση μικρο-συστοιχιών και παρουσίασης της πληροφορίας με χρήση κατάλληλου λογισμικού σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι η ανάπτυξη μικρο-συσκευής που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλινικό περιβάλλον για την ταχεία και ακριβή ανάλυση του DNA δειγμάτων. Προστασία κοινού από μη ιοντίζουσα ακτινοβολία συστημάτων κινητών επικοινωνιών
Τίτλος Έργου:
Προστασία κοινού από μη ιοντίζουσα ακτινοβολία συστημάτων κινητών επικοινωνιών
Συμμετέχοντες: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών)
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η μελέτη των επιδράσεων της μη ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που προέρχεται από τις τερματικές συσκευές και τους σταθμούς βάσης των συστημάτων κινητών επικοινωνιών στο γενικό πληθυσμό - με έμφαση στα παιδιά - και ο προσδιορισμός των μέτρων για την προστασία του.Ανάπτυξη εξελιγμένων υπολογιστικών αλγορίθμων και εργαλέιων για την υποβοήθηση του σχεδιασμού λειτουργικών παρεμβάσεων στη νόσο του Parkinson και στην ανθεκτική επιληψία
Τίτλος Έργου:
Ανάπτυξη εξελιγμένων υπολογιστικών αλγορίθμων και εργαλέιων για την υποβοήθηση του σχεδιασμού λειτουργικών παρεμβάσεων στη νόσο του Parkinson και στην ανθεκτική επιληψία
Συμμετέχοντες: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιατρική Σχολή ), Bio-Signal Analysis Laboratory-Electrical and Computer Engineering Department (University of Houston), MEDTRON SYSTEMS INC. CORPORATION.
Το έργο στοχεύει στη βελτίωση επιµέρους παραµέτρων του προεγχειρητικού ελέγχου αλλά και αυτής καθ'αυτής της χειρουργικής διαδικασίας (τοπογραφική ακρίβεια, αποτελεσµατικός σχεδιασµός, µείωση χρονικής διάρκειας) λειτουργικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με νόσο του Parkinson και φαρμακοανθεκτική επιληψία. Για το σκοπό αυτό συνδυάζονται (α) εξελιγµένοι υπολογιστικοί αλγόριθμοι ψηφιακής επεξεργασίας εγκεφαλικών σηµάτων (ΗΕΓ, διεγχειρητικών καταγραφών µε µικροηλεκτρόδια), (β) τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας, συγχώνευσης ( fusion ) και τρισδιάστατης ρεαλιστικής παρουσίασης νευροαπεικονιστικών δεδοµένων ( CT , MRI , fMRI , SPECT , PET ) και (γ) υπολογιστικά µοντέλα προσοµοίωσης βασισµένα σε ανατοµική και νευροφυσιολογική πληροοφορία.Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Σύνθετων Βιολογικών Διεργασιών σε Μικρά Πειραματόζωα
Τίτλος Έργου:
Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Σύνθετων Βιολογικών Διεργασιών σε Μικρά Πειραματόζωα
Συμμετέχοντες: 
ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ, Head of Computer Engineering Section - Faculty of Electrical Engineering, Polytechnic University of Tirana.
Η απεικόνιση μικρών ζώων απαιτεί πολύ υψηλή διακριτική ικανότητα και ευαισθησία. Μια νέα γενιά μικρών γ-camera, που βασίζονται σε Χωρικά Ευαίσθητους Φωτοπολλαπλασιαστές (Position Sensitive Photomltiplier Tubes - PSPMTs) παρέχουν διακριτική ικανότητα της τάξεως του χιλιοστού. Αντικείμενο του έργου είναι η βελτιστοποίηση μιας εξειδικευμένης γ-camera κατάλληλης για απεικόνιση μικρών ζώων, η οποία είναι εγκατεστημένη στον Ελληνικό φορέα. Οι προς βελτιστοποίηση παράμετροι περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά του κρυστάλλου, του κατευθυντήρα, αλλά και παραμέτρων που σχετίζονται με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, την ανάλυση σήματος και την επεξεργασία εικόνας.SMARTDIAB
Τίτλος Έργου:
SMARTDIAB: Ευφυές Σύστημα Έγχυσης Ινσουλίνης για Διαβητικούς
Συμμετέχοντες: 
MICREL, DATAMED, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Q-SYSTEMS, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΠΙΣΕΥ, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος έγχυσης ινσουλίνης σε διαβητικούς ασθενείς, με τη χρήση τηλεματικής και ενσωματωμένων τεχνολογιών GSM και WPAN. Θέματα σχετικά με τη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων των διαβητικών, την επεξεργασία και την ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης του μεταβολικού συστήματος γλυκόζης-ινσουλίνης, σε συνδυασμό με τεχνολογίες παρακολούθησης του επιπέδου σακχάρου του αίματος και έγχυσης ινσουλίνης αποτελούν τα κύρια αντικείμενα του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ασφάλειας κατά τη μεταφορά, επεξεργασία και διαχείριση των ιατρικών δεδομένων των ασθενών.Monte-Carlo προσομοίωση νέας γενιάς, μικρών διαστάσεων και υψηλής χωρικής διακριτικότητας τομογραφικών συστημάτων εκπομπής ποζιτρονίων (small animal PET)
Τίτλος Έργου:
Monte-Carlo προσομοίωση νέας γενιάς, μικρών διαστάσεων και υψηλής χωρικής διακριτικότητας τομογραφικών συστημάτων εκπομπής ποζιτρονίων (small animal PET)
Συμμετέχοντες: 
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο Μαδρίτης
Σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή μεθόδων Monte-Carlo προσομοίωσης για τη σχεδίαση νέας γενιάς τομογραφικών συστημάτων εκπομπής ποζιτρονίων μικρών διαστάσεων και υψηλής διακριτικής ικανότητας. Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα για απεικόνιση μικρών ζώων, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση μικρών διαστάσεων όγκων του μαστού. Η Monte-Carlo προσομοίωση λαμβάνει υπόψη τη γεωμετρία, τα χαρακτηριστικά, τις φυσικές ιδιότητες των ανιχνευτικών υλικών καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους με τα προσπίπτοντα φωτόνια με στόχο την πρόβλεψη της απόκρισης του τελικού συστήματος. Η προσομοίωση θα βασιστεί στη χρήση εξειδικευμένων υπολογιστικών πακέτων όπως του simSET και του GATE, και στη γενική ιδέα των GRID (General Repository for Interaction Datasets) και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα EGEE (Enabling Grids for e-Science in Europe), η οποία όπως και το GATE στηρίζεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο GEANT EU. Pages