Ερευνητικά Έργα

Potential Health Implications from Mobile Communication Systems
Τίτλος Έργου:
Potential Health Implications from Mobile Communication Systems
Συμμετέχοντες: 
19 Ευρωπαϊκες χώρες
Διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων στην υγεία εξαιτίας της έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από συστήμα κινητών επικοινωνιών.Επίλυση του Προβλήματος της Αντίστροφης Σκέδασης - Εφαρμογές στην Ιατρική Διάγνωση
Τίτλος Έργου:
Επίλυση του Προβλήματος της Αντίστροφης Σκέδασης - Εφαρμογές στην Ιατρική Διάγνωση
Συμμετέχοντες: 
Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ανάπτυξη αλγορίθμων επίλυσης του αντίστροφου προβλήματος για τον προσδιορισμό του σχήματος και του δείκτη διάθλασης βιολογικών αντικειμένων. Ανάπτυξη υπολογιστικών κωδικών για σειριακή και παράλληλη εκτέλεση. Έλεγχος ορθότητας των μεθόδων με συνθετικά και πειραματικά δεδομένα σκέδασης, με χρήση ομιοωμάτων και δειγμάτων βιολογικών ιστων.ΓΑΛΗΝΟΣ
Τίτλος Έργου:
Ανάπτυξη Συστήματος Εικονικής προσομοίωσης και Σχεδίασης Αγωγής στην Κλινική ακτινο-ογκολογία
Συμμετέχοντες: 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γενικο Περιφερειακό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών Αγ.Σάββας. Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ. Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Philips Ελλάς.
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για τη σχεδίαση ακτινοθεραπείας με δυνατότητες εικονικής εξομοίωσης. Ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και τρισδιάστατης οπτικοποίησης δεδομένων αξονικής τομογραφίας. Το σύστημα υποστηρίζει τη δυνατότητα τηλε-συνεργασίας μεταξύ απομακρυσμένων χρηστών.Rational Assessment of Health Effects Related to the Use of Mobile Phones
Τίτλος Έργου:
Rational Assessment of Health Effects Related to the Use of Mobile Phones
Συμμετέχοντες: 
Department of Electronic Engineering, University of Rome "La Sapienza".
Τυποποίηση διαδικάσιών πειραματικής και υπολογιστικής δοσιμετρίας για την εκτίμηση της έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία τερματικών  συσκευών κινητής επικοινωνίας. Σχεδίαση συσκευών με στόχο την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του ανθρώπινου κεφαλιού σε ακτινοβολία.Αύξηση της Διαγνωστικής και Διαχειριστικής Δυνατότητας Εικόνων Αξονικής Τομογραφίας με Χρήση Εξελιγμένων Μεθόδων Η/Υ
Τίτλος Έργου:
Αύξηση της Διαγνωστικής και Διαχειριστικής Δυνατότητας Εικόνων Αξονικής Τομογραφίας με Χρήση Εξελιγμένων Μεθόδων Η/Υ
Συμμετέχοντες: 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ανάπτυξη συστήματος για τη διαχείριση εικόνων αξονικής τομογραφίας και την υποστήριξη της διάγνωσης σε συμπαγή όργανα της κοιλίας με τη βοήθεια προηγμένων τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.Υποστήριξη δυνατοτήτων  τηλεματικής συνεργασίας μεταξύ απομακρυσμένων χρηστών του λογισμικούBiomedical Effects of Electromagnetic Fields
Τίτλος Έργου:
Biomedical Effects of Electromagnetic Fields
Συμμετέχοντες: 
18 Ευρωπαϊκές χώρες
Μελέτη των επιπτώσεων των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην υγεία του ανθρώπου, με έμφαση στη χρήση τερματικών συσκευών κινητών επικοινωνιών. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ιατρική.VIRTUOSO
Τίτλος Έργου:
Virtual Simulation and Treatment via Telematics Applications in Clinical Radiooncology (VIRTUOSO)
Συμμετέχοντες: 
Nucletron BV. Zentrum fur Graphische Datenverarbeitung e.V.. Gesellschaft fur Medizintechnik GmbH. ATM Group Europe AB. Stadtische Kliniken Offenbach. Universitasklinik fur Strahlentherapie-Radioonkologie, Innsbruck.
Ανάπτυξη τηλεματικών συνιστωσών για ενσωμάτωση σε σύστημα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας. Τηλεματική μεταφορά δεδομένων ασθενούς και τηλεσυνεργασία μεταξυ ακτινο-ογκολογικών κέντρων για σχεδιασμό ακτινοθεραπείας με χρήση τεχνικών εικονικής πραγματικότητας.CEPHOS
Τίτλος Έργου:
Electromagnetic Dosimetry for Mobile Communications Equipment, Cellular Phones Standard (CEPHOS)
Συμμετέχοντες: 
Alcatel. University of Bradford. Centre National d' Etudes des Telecommunications, CNET. Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A., CSELT. ENEA. Finnish Institute of Occupational Health. National Physics Laboratory. University of Bristol. University of Bordeaux. University of Ancona.
Καθορισμός διαδικασιών για την εκτίμηση της έκθεσης του ανθρώπου στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Ευρωπαική τυποποίηση της εκτίμησης ηλεκτρομαγνητικής έκθεσης με χρήση υπολογιστικών και πειραματικών μεθόδων.Optimization of Mobile Phone Antenna and Device Structure to Minimize the Exposure of Human Head
Τίτλος Έργου:
Optimization of Mobile Phone Antenna and Device Structure to Minimize the Exposure of Human Head
Συμμετέχοντες: 
University of Nottingham
Σχεδίαση ειδικού τύπου κεραίας και συσκευής φορητού τηλεφώνου ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση του κεφαλιού του χρήστη σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Εφαρμογή εξελιγμένων αριθμητικών μεθόδων προσομοίωσης, σε συνδιασμό με μετρήσεις σε ομοιώματα βιολογικών ιστών.Pages